Tectonomagmatic relationship of the paleovolcanics of the Železné hory Mts.

Abstract

Strucne jsou petrograficky charakterizovany stare vulkanity sz. casti Zeleznych hor. Jejich chemismus, podany v 47 analýzách, je diskutovan v 8 grafech. Napadné rozdily trendů jednotlivych skupin jsou vysvetleny tektonomagmatickymi vztahy. Amfibolity podhoranskeho krystalinika , vulkanity poloziskoveho oddílu proterozoika, křemenne albitofyry eokambrické a kysale vulkanity Iukavické serie maji trend alkalicko-vapenatych pacifických orogennich magmat a naznacuji navaznost k obdobim, pripadne zonam zdvihovych pohybu. Spility předložiskoveho oddilu proterozoika a eokambrlcke spilitické porfyrity s trendy oceanskych, resp.ostrovnich bazickych magmat odp ovidaji obdobim (nebo zonám) dilatace a poklesovych pohybu. Celkovy charakter starych vulkanitu oblasti ukazuje na tektonicky neklid dlouheho obdobi. Vulkanity jv, casti pohoří (vitanovské serie a vseradovského komplexu), jejíchž 9 analýz (J. Vachtl) je do grafů zaneseno, mají projekce oddělené od eokambrických vulkanitů sz. části pohoří a patří nejspíše kambriu.

PDF

Revision of polypores (Polyporales sensu lato) published by J. Velenovský (excluding new taxa).

Abstract

Tato práce je druhou (závěrečnou) částí detailní revize velenovského chorošů  širokém slova smyslu (první část se zabývala jen druhy, které VELENOVSKÝ popsal jako nové – viz KOTLABA 1977); zahrnuje všechny ostatní choroše, které měl VELENOVSKÝ ve svém herbáři a ve svých pracích, zejména ve 4.-5. části Českýh hun (1922). Celkově bylo do této práce pojato 129 druhů, avšak materiál k 12 z nich nebyl nikde nalezen. Revize ukázala, že VELENOVSKÝ neměl v mnoha případech choroše správně určené a zachovalo-li se v herbářích více položek uložených pod jedním jménem, nezřídka představovaly i několik různých druhů (viz níže uvedený abecední seznam, kde jsou choroše seřazeny podle druhových jmen, jak je užíval VELENOVSKÝ). Vše v této revizi je uspořádano jako v předešlé práci (KOTLABA 1977), avšak mnohem stručnější formou, neboť není zejména uváděn podrobný popis studovaného materiálu (ten je pouze v některých případech nahrazen uvedením nejdůležitějších diakritických znaků apod.).

PDF