Pro autory

Fossil Imprint (dříve Acta Musei Nationalis Pragae, Series B – Historia Naturalis), vydává původní vědecké články libovolného rozsahu a monografie, dosud nepublikované jinde.

Pokyny pro autory v pdf jsou k dispozici zde.

Obecné požadavky

Práce jsou přijímány výhradně v angličtině, jen v ojedinělých případech může redakční rada udělit výjimku. Rukopisy musí být odevzdány ve formátu DOC či RTF, a zaslány e-mailem redakci (fossil.imprint@nm.cz).

Zarovnání vlevo, řádkování jeden a půl, jediný, standardní font (např.: Times New Roman, Courier New), výška znaků 12, bez dělení slov a jakýchkoliv vložených obrázků. Pro jména autorů vědeckých jmen kapitálky, mezi jméne a rokem se píše čárka. Kurzívu užívejte jen pro vědecká jména ze skupiny rodu a druhu.

Struktura rukopisu

Na titulní straně uveďte (1) název článku, (2) nezkrácené jméno a adresu autora (-ů), (3) bibliografickou identifikaci uspořádanou následovně: Novák, J. et Jones, K. L. (1995): Název článku (viz 1). – Fossil Imprint, 50(1-2): 12–95, Praha. ISSN 2533-4050 (print), ISSN 2533-4069 (on-line)., (4) anglický abstrakt (max. 200 slov) a (5) klíčová slova (anglicky, max. 10 slov). Po hlavním textu (6) následuje poděkování (7), použitá literatura (8), tabulky s vysvětlivkami (9), vysvětlivky k obrázkům v textu (10) a vysvětlivky k fototabulím (11).

Citace

Při citování v textu se používá základní písmo bez čárky mezi autorem a rokem. Pokud jsou dva autoři, vkládá se mezi jména „and“, pokud je více autorů, používá se „et al.“ opět v základním písmu [např. (Heissig and Fejfar 2013) nebo (Rabeder et al. 2010)]. Pokud je citováno více prací za sebou, řadí se chronologicky od nejstarší k nejnovější a oddělují čárkou (např. Rode 1935, Musil 1959, 1965a, b, 1991, Rabeder 1989). Všechny v textu uvedené publikace musí být zastoupeny v seznamu použité literatury, seřazené abecedně podle jmen autorů a roku vydání (viz příklady). Tituly publikované v češtině a dalších nekongresových jazycích musí být citovány v původním znění s anglickým překladem v hranatých a udáním původního jazyka v kulatých závorkách [např. (in Czech) nebo (in Slovak with German summary) atd., viz příklad (B) níže]. Při přepisu z azbuky je autor povinen při transliteraci postupovat podle této transliterační tabulky.

transltab

Názvy časopisů uvádět v nezkrácené formě. Odkazy na internetové zdroje (jiné než elektronické časopisy) se uvádějí v textu, nikoli v použité literatuře.

Příklad řazení citací v použité literatuře

Arthur, A. (2015a)
Arthur, A. (2015b)
Arthur, A. (2016)
Arthur, A., Conan, C. (2011)
Arthur, A., Conan, C., Doyle, D. (2010)
Arthur, A., Doyle, D. (2008)

Příklady citací

Časopisy

(A) Drinnan, A. N., Crane, P. R., Friis, E. M., Pedersen, K. R. (1990): Lauraceous flowers from the Mid-Cretaceous of eastern North America. – Botanical Gazette, 151(2): 370–384.
(B) Shpinyov, E. S. (2014): Novye dannye ob evripteridakh (Eurypterida, Chelicerata) verkhnego karbona Donetskogo ugol’nogo basseyna [New data on eurypterids (Eurypterida, Chelicerata) of the Upper Carboniferous of the Donets Basin]. – Paleontologitcheskiy Zhurnal, 2014(3): 67–72. (in Russian)

Sborníky a monografické řady

(C) Mutvei, H., Dunca, E. (2007): Connecting Ring Ultrastructure in the Jurassic Ammonoid Quenstedtoceras with Discussion on Mode of Life of Ammonoids. – In: Landman, N. H., Daivs, R. A., Mapes, R. H. (eds), Cephalopods Present and Past: New Insights and Fresh Perspectives. Springer, Dordrecht, pp. 239–256.
(D) Pohar, V. (2011): History of Research in the Ajdovska jama near Krško (Slovenia). – In: Pacher, M., Pohar, V., Rabeder, G. (eds), Ajdovska jama. Palaeontology, Zoology and Archaeology of Ajdovska jama near Krško in Slovenia. Mitteilungen der Kommission für Quartärforschung der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 20: 5–10.
(E) Gale, A. (2011): The Phylogeny of Post-Palaeozoic Asteroidea (Echinodermata, Neoasteroidea). – Special Papers in Palaeontology, 85: 1–112.

Pokud název sborníku není určující, uvede se za něj název vydavatele:
(F) Barlow, A. E. (1899): Report on the area included by the Nipissing and Temiscaming map-sheets. – Annual Report, N.S., Geological Survey of Canada, 10(1897): 5–301 (report I).
(G) White, J. M. (2014): The palynostratigraphy, age, and environment of strata penetrated by the Mallik 5L-38 gas-hydrate research well, Northwest Territories, determined by differentiating the recycled and contemporaneous palynomorphs. – Bulletin, Geological Survey of Canada, 604: 1–85.

Abstrakta

(H) Santi, G. (2014): Cave Bears in Italy: Updates and New Perspectives. – In: Rabeder, G., Kavcik, N. (eds), Abstracts and Excursion-guide, 20th International Cave Bear Symposium, September 10th – 13th 2014, Corvara, Italy, p. 5.

Knihy

(I) Velenovský, J. (1885): Die Gymnospermen der böhmischen Kreideformation. – Ed. Grégr, Prag, 34 pp.

Manuskripty

(v závorce za citací se uvádí knihovna, v níž je MS uložen)
(J) Macák, F. (1966): Křídový útvar v sz. Čechách (svrchní turon až santon) [Cretaceous formation in NW Bohemia (Late Turonian to Santonian)]; Kandidátská práce [CSc. thesis]. – MS, Česká geologická služba, Prague, the Czech Republic, 82 pp. (in Czech) (copy in library of Czech Geological Survey)

Odkazy na vyobrazení

Na vyobrazení, která jsou součástí předkládaného článku, odkazujte následujícím způsobem: „Text-fig. 1a“ pro obrázky v textu a „Pl. 1, Figs 1b–3a“ v případě tabulí. Odkazujete-li na ilustraci v jiné práci, zkratky pište s malým písmenem na začátku (např.: Ettingshausen 1866: pl. 13, fig. 13). Přibližnou pozici vložených obrázků vyznačte v textu verzálkami v hranatých závorkách (např.: [TEXT-FIG. 1]).

Ilustrace

Výsledné obrázky a diagramy musí odpovídat šířce sloupce (84 mm) nebo velikosti tiskové strany (174 × 238 mm). Velikost a typ symbolů autor volí tak, aby byly čitelné i při předpokládaném zmenšení (ideálně je obrázek připraven ve velikosti 1:1 a hlavní font pak je vysoký 16 pt). Autor dbá, aby písmo pro každou úroveň označení a grafické značky v tabulích byly jednotné (viz předlohy a příklady).


Text-Fig_EXAMPLE-01.png

TemplateCDR_v9_FIN.cdr

TemplateCDR_X5_FIN.cdr

Písmo použité v ilustracích má být bezpatkové (nejlépe Arial), v normálním řezu nebo tučné (regular, bold). V obrázcích umístěných v textu (Text-fig.) se používají k identifikaci částí vyobrazení primárně malá písmena anglické abecedy, v tabulích k označení obrázků arabské číslice. V případě označení detailu či jiného pohledu na ten samý objekt je vyobrazení označeno doplňkovým malým písmenem anglické abecedy (1a, 1b…). Příklad najdete zde:

TemplateCDR_X5_FIN

Vektorová grafika a pérovky

Tyto ilustrace jsou přijímány v elektronické podobě ve formátu PNG či TIFF. Rozlišení u tohoto typu ilustrací při šíři 84 mm (na sloupec) či 174 mm (na stranu) nesmí být nižší než 600 dpi. Kromě exportů ve výše uvedených formátech žádáme autory o poskytnutí ilustrací také v originálních souborech CDR či AI, mají-li je k dispozici. Grafy jsou přijímány ve formátu XLS (včetně zdrojových dat), nebo jako obrázky (TIFF, EPS, PNG), tabulky jako oddělené soubory formátu DOC či XLS (např. „tab1.doc“, „tab2.xls“…).

Fotografie, fototabule

Upřednostňovány jsou fotografie v elektronické podobě. Měly by splňovat následující parametry: černobílé (tj. odstíny šedi, greyscale) nebo barevné (CMYK), minimální rozlišení 300 dpi, v předpokládané tiskové velikosti či mírně větší, s vyrovnanou tonalitou (bez „přepalů“ apod.). Měřítko všech fotografií musí být autorem jednoznačně stanoveno. Při sestavování tabulí by se autor měl vyhnout větším prázdným místům a fotografie řadit z leva doprava a shora dolů. Reálnou velikost objektů udává pomocí čárového měřítka v tabuli. Rovněž možné je udat zvětšení ve vysvětlivkách (např.: „25ד). Příklad optimálního uspořádání tabule najdete zde:
Plate_EXAMPLE-FI_low
Rukopis splňující výše uvedené parametry bude předložen nejméně dvěma nezávislým recenzentům a o jeho konečném přijetí rozhoduje redakční rada. Všechny přijaté texty budou podrobeny jazykové revizi. Autor obdrží 20 separátních výtisků svého článku a v případě zájmu také jeho elektronickou verzi (PDF).

Rukopisy zasílejte v elektronické podobě redakci na adresu fossil.imprint@nm.cz.