O časopise

Fossil Imprint (dříve Acta Musei Nationalis Pragae, Series B – Historia Naturalis) publikuje původní vědecké články a souhrnné studie z oblasti paleontologie, paleoantropologie, biostratigrafie, palynologie, archeobotaniky, archeozoologie a z hraničních geologických a biologických disciplín, např. z kvartérní geologie zabývající se rekonstrukcí paleoklimatu a paleoprostředí. Rozsah stran a obrazových příloh není limitován, musí být však adekvátní obsahové stránce příspěvku.

V případě zájmu o publikování monotematického čísla či konferenčního sborníku, které odpovídají tematickému vymezení časopisu, je třeba kontaktovat přímo hlavního redaktora Jiřího Kvačka (e-mail: jiri_kvacek@nm.cz).

Fossil Imprint je mezinárodní vědecký časopis vydávaný od r. 1938 Přírodovědeckým muzeem (Národní muzeum). Původně byl zaměřen na publikování rozsáhlejších statí a monografií ze všech oblastí přírodních věd a nesl dvojjazyčný název Sborník Národního muzea v Praze, řada B – Přírodní vědy/ Acta Musei Nationalis Pragae, Series B – Historia Naturalis. Od r. 2016 se plně specializuje na publikování prací z oblasti paleontologie a příbuzných disciplín a v návaznosti na to došlo ke změněně názvu na Fossil Imprint.