Etický kodex

Originalita výzkumu a autorství

Autoři manuskriptů jsou zodpovědní za vědecký obsah a originalitu zkoumaných materiálů. Články poslané do redakce k publikaci nesmí být publikovány jinde. Autoři by neměli předkládat manuskripty, které jsou již podány k publikaci jinde. Plagiátorství a falsifikace výzkumných dat jsou považovány za neetické chování. Všechny zdroje dříve publikovaných dat musí být řádně citovány v textu a uvedeny v použité literatuře. Autoři odpovídají za to, že všechny osoby uvedené v poděkování a citované v textu jako pers. com. jsou o této skutečnosti spraveny a souhlasí s ní. V předkládaných manuskriptech musí být uvedeni všichni autoři.

Finanční podpora výzkumu

Finanční zdroje výzkumu by měly být uvedeny v odděleném odstavci nebo části mansukriptu.

Copyright

Všechna povolení ke copyrightu musí být písemně deklarována a pokud je to nezbytné zaplacena autorem. Je zodpovědností autora, aby uvedl poděkování všem zúčastněným institucím. Pokud je to vyžadováno, písemné povolení od držitelů práv musí být zasláno ediční radě Národního muzea.

Recenze

Všechny manuskripty předložené do Sborníku budou recenzovány nejméně dvěma nezávislými recenzenty. Jména recenzentů jsou redakcí chráněna.